Políticas

Políticas xerais

 • Propósito. O propósito do servidor Vas Dado é a promoción do rol en galego, como forma de promover o rol e o galego, nun espazo seguro para toda a xente que participe.
 • Administración. Para manter a actividade do servidor aliñada co propósito, e co gallo dun bo funcionamento, a administración tomará as medidas que sexan necesarias, incluido o cambio destas políticas.
 • Idade. Este servidor limita o seu acceso ás persoas maiores de idade. Se houber alguén que non cumpra esta condición, tomaríanse medidas ao respecto.
 • Idioma. O idioma do servidor é o galego, en todas as súas variantes e niveis. Isto inclúe as partidas! A moderación do servidor velará por que isto sexa así.
 • Spam. O envío non solicitado de ligazóns con motivos de publicidade debe pasar antes polo permiso da moderación.
 • Partidas. As partidas ofertadas deberán ter lugar dentro do servidor.
 • Contacto con moderación. Para contactar con @Moderación, a vía preferida son os canais públicos.
  Anti-abusos. Para facer deste servidor un espazo seguro, participar neste servidor supón a aceptación e acatamento da nosa política anti-abusos descrita máis abaixo (ademais destas políticas).
 • Material compartido. Non se permite a difusión de materiais ilegais ou de dubidosa legalidade (piratería, falsificacións, etc.).

Políticas anti-abusos

En Vas Dado, queremos ser un espazo de desfrute para todas as persoas que queirades formar parte das actividades, e para conseguir iso é preciso que sexamos un espazo seguro. Este é o obxectivo da nosa política anti-abusos. Esta política compónse de:

 1. unha descripción do que consideramos ​conductas abusivas​,
 2. o noso ​protocolo anti-acoso ​para a posta en práctica polas persoas participantes, e
 3. unha ​política de sancións​.

Finalmente, tamén engadimos unhas consideracións sobre comportamentos na ficción.

Esta política anti-abusos non é a única política rectora da acción de moderación e administración do servidor, nin limita de ningún modo as accións que se poidan tomar ante conductas abusivas, senón que serve de guía e orientación neses casos.

1. Conductas abusivas

Esta é unha lista (orientativa, non exhaustiva) das conductas que consideramos abusivas, indicando entre paréntese a sanción prevista (cuxo significado pode verse a continuación):

 • Exhibicionismo. Ensinar xenitais ou pornografía, sexa imaxe real ou debuxos. (Cartón negro.)
 • Grabación non consentida. Toma de fotografía, vídeo ou audio de calquera outra persoa do servidor sen o seu consentemento. (Cartón negro.)
 • Vulneración dunha medida de seguridade. Nunha partida, obstrucción á aplicación das medidas de seguridade previamente establecidas. (Cartón negro.)
 • Acoso. Comentarios soeces o sexuais dirixidos á unha persoa do servidor e que provoquen una situación intimidatoria, hostil o humillante. (Cartón vermello.)
 • Intimidación. Ameaza contra calquera persoa do servidor. (Cartón vermello.)
 • Comentarios ofensivoS. Calquera clase de insultos, ultraxes, agravios ou burlas cara outra persoa do servidor. (Cartón vermello.)
  (Nestes últimos dous casos, será cartón negro cando a ameaza ou comentario sexa por razón de xénero, raza, nacionalidade, identidade de xénero, orientación sexual, clase, idade, diversidade funcional, aspecto, condición económica, relixión, embarazo, ou cualquera otra circunstancia persoal.)
 • Linguaxe discriminatoria. Expresión de comentarios machistas, homófobos, bífobos, tránsfobos, racistas, xenófobos, capacitistas, clasistas, aporófobos ou, en xeral, calquera que se base en situacións sociais de discriminación, aínda que non sexan dirixidos contra unha persoa do servidor. (Cartón amarelo.)
 • Petición de datos persoais. Solicitar a calquera persoa do server datos personais innecesarios (como contas en redes sociais) para o desenvolvemento da partida. (Cartón amarelo.)
 • Conduta disruptiva. Nunha partida, calquera comportamento que entorpeza ou interrumpa o seu normal desenvolvemento, sen constituir una infracción máis grave. Por exemplo: acaparar a conversación, interrumpir constantemente cando fala outra persoa, falar reiteradamente dun tema distinto do que desexa falar a mesa, etc. (Cartón amarelo.)

2. Protocolo anti-abusos

Como non é posible para o equipo que modera este server manter unha vixilancia activa de todo o que acontece no servidor, a primeira liña contra os abusos a conforman as persoas que son testemuñas do abuso:

 • Se sodes vítimas ou testemuñas dalgunha destas conductas, chámádelle a atención a persoa que a teña.
 • Se vedes que a persoa que ten a conducta abusiva non responde á primeira chamada de atención, ou persiste na súa actitude, ou comete novas infraccións, etc., contactade coa moderación do servidor. Calquera persoa pode contactar coa moderación do servidor. As vías son: (a) citando o rol de @Moderación, (b) polo canal de incidencias, ou (c) en privado (como última opción). Unha vez contactada a moderación, podes falar con ela por privado. (O aviso por privado debe ser a última opción porque ten o risco de ir destinada a unha persoa moderadora que, polo que sexa, apareza como conectada e non o estea, mentres que o aviso máis público non ten ese risco.)

Se a conducta abusiva ten lugar nunha partida, todas as persoas que participades nela tedes a mesma responsabilidade de actuar, non só a persoa que poida estar dirixíndoa ou guiándoa.Unha vez informada, a moderación aplicará as sancións convintes.

3. Política de sancións

As sancións que se prevén en casos de conductas abusivas son, en orde crecente de gravidade:

 • Cartón amarelo​: amonestación. Unha advertencia por parte do equipo de moderación, que advertirá a quen teña unha conducta abusiva das consecuencias de reincidir.
 • Cartón vermello​: expulsión da partida. A expulsión inmediata da partida onde sucedesen os feitos. En caso de non sucederen os feitos nunha partida, a moderación elixirá outra sanción.
 • Cartón negro​: expulsión do servidor. A expulsión inmediata do servidor.

A efectos de sancións, considérase que unha persoa reincide cando ten algunha conducta abusiva unha vez xa foi sancionada. Se alguén reincide, a moderación lle impondrá a sanción de gravidade inmediatamente superior á que se lle impuso previamente, salvo que a conducta actual mereza unha maior.

E, por suposto, estas sancións son independentes das accións legais que se poidan exercer contra a persoa que cometa o abuso.

Sobre as conductas abusivas na ficción

Sabemos que estes comportamentos poden darse no contexto dunha partida por parte de personaxes ficticios contra personaxes ficticios e, se existe o consentimento de todas as persoas participantes, sen que haxa unha conducta abusiva real. Sen embargo, tamén é moi posible un abuso real nun contexto así. Por esta razón, a nosa política anti-abusos mantense sempre que algunha das persoas implicadas considere que se da un abuso real, sexa directamente ou por medio da interpretación dunha personaxe.

Se queredes ter unha partida na que as personaxes podan ter estes comportamentos sen perigo de danar a ninguén (e sen perigo de ser sancionados)… iso non é posible: a posibilidade sempre estará aí. Ese risco é o custe natural de explorar un terreo perigoso. Sen embargo, existen moitas medidas que permiten reducir ese risco. A modo de exemplo, unha delas é anunciar a partida con aviso das conductas abusivas (e outros contidos perigosos) que se queran ver na ficción; deste xeito, as persoas que non desexen ver esas conductas decidirán non participar, e as persoas que decidan participar irán, literalmente, sobre aviso e poderán prepararse mentalmente para facer fronte ás situacións problemáticas que poidan xurdir.